Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet

ford tolm kp1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT 2 old kp

 

A fordító-tolmács mesterszakos képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. A képzés rendkívül gyakorlatorientált, a hallgatók elsősorban hangzó és írott szövegekkel dolgoznak, de megismerik a nyelvi közvetítés elméleti alapjait, etikai és retorikai szabályait is. Kiemelt cél, hogy a hallgatók tájékozottak legyenek a célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak múltjával és jelenével kapcsolatban is. Hallgatóink tehát a professzionális (szak)nyelvismereten túl az általuk választott forrás- és célnyelvi országok társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális hátteréről is átfogó ismereteket szereznek, és ezen ismeretek birtokában magabiztosan el tudják látni a nyelvi közvetítés feladatát. 
A mesterszakos hallgatók két idegen nyelv birtokában (első idegen nyelven C1, második idegen nyelven B2) kezdhetik meg tanulmányaikat, de az intézet Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító képzést is kínál azoknak az érdeklődőknek, akik csak egy idegen nyelven (C1 szintű angol vagy német) tudják ellátni a nyelvi közvetítést.

A fordító- és tolmács mesterképzési szakon végzett szakemberek alkalmasak lesznek a szóbeli és az írásbeli nyelvi közvetítés legváltozatosabb formáira.
A szakra való belépés előfeltételei: bármely régebbi típusú egyetemi diploma vagy főiskolai oklevél, illetve bármely BA/BSC/MA/MSC diploma. Feltétel az első idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte.
A képzés sajátosságai: a hallgatók az alábbi nyelvi kombinációkat választhatják:
– A/magyar – B/angol – C/német
– A/magyar – B/német – C/angol

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120. 

Alapozó ismeretkörök: bevezetés a fordítás elméletébe, bevezetés a fordítás gyakorlatába, bevezetés a tolmácsolás elméletébe, bevezetés a terminológiába, a fordítás nyelvhelyességi kérdései, szakmai intézményrendszer, Európa tanulmányok. 
A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: általános fordítástechnika; első idegen nyelvről anyanyelvre, anyanyelvről első idegen nyelvre, második idegen nyelvről anyanyelvre, tolmácsolástechnika.
Karunk külföldi résztanulmányokat biztosít és élő kapcsolatot tart fenn számos fordító- és tolmácsképző intézménnyel.
Felvételi: írásbeli és szóbeli mind a B, mind pedig a C nyelvből.
Elhelyezkedési lehetőségek: hallgatóink a megszerzett képesítéssel vagy képesítésekkel elhelyezkedhetnek mint gazdasági, jogi, politikai, társadalomtudományi, műszaki és EU szakfordító/tolmács;
vállalati szakfordító/tolmács; nemzetközi ügyintéző; terminológus; szaknyelvi lektor; korrektor; 
kontrollszerkesztő; médiatolmács; pályázatfigyelő; nemzetközi szervezetekben (pl. ENSZ, EU, Európa Tanács, UNESCO, WHO, WTO, stb.) köztisztviselő/nyelvi közvetítő diplomáciai testületeknél.  
A képzési idő: négy félév. A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: hazai vagy külföldi intézményeknél, önkormányzatoknál, vállalatoknál végzett legalább 100 óra (legalább 4 hét) fordítási, tolmácsolási és/vagy nemzetközi ügyintézési tevékenység. 
A szakra nappali-államilag finanszírozott/nappali és levelező -költségtérítéses formában lehet jelentkezni.